Suomen Eurasier Kerho ry

Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunnan valitsee Suomen Eurasier Kerho ry:n hallitus, joka kolmas vuosi. Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, sihteeri sekä 1-2 jäsentä.

Jalostustoimikunta toimii Suomen Eurasier kerho ry:n puolueettomana jalostusta ohjaavana toimikuntana. Jalostustoimikunnan tulee olla tiedoiltaan riittävän laaja, jotta se pystyy neuvomaan ja ottamaan kantaa koirissa ja rodussa esiintyviin perinnöllisiin vikoihin ja sairauksiin sekä tunnettuihin jalostuksessa huomioitaviin ominaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin.

Koiranjalostuksella tulisi pyrkiä saavuttamaan rodulle entistä parempi terveystilanne, säilyttää rodulle ominainen luonne sekä huomioida myös rotumääritelmän mukainen ulkomuoto kasvatustyössä. Kasvattajat kantavat vastuun osaltaan rodun kehityksestä, mutta myös jokaisella joka käyttää koiraansa jalostukseen tai antaa uroskoiraa siitokseen on merkittävä vastuu. Pennunostaja on omalta osaltaan vaikuttamassa rodun terveyden ja muiden ominaisuuksien kokonais tilanteeseen sillä, että ottaa ennen pennun hankintaa selvää rodusta ja ostaa pennun vastuullista kasvatustyötä harjoittavalta kasvattajalta sekä on itse aktiivisesti mukana terveystutkimuksissa.

Eurasierin jalostukseen ja kasvatukseen on saatavissa apua rotujärjestön jalostustoimikunnalta.

Jalostustoimikunta noudattaa neuvoissaan, ohjeissaan ja toimissaan voimassa olevaa eläinsuojelulakia ja eläinsuojeluasetusta, Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskevaa päätöslauselmaa soveltuvin osin sekä Kennelliiton yleistä jalostuksen tavoiteohjelmaa ja jalostusstrategiaa. Jalostustoimikunta toimii rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA-ohjelman sekä jalostusohjesäännön (JOS) mukaisesti.

Jalostustoimikunnan tehtävänä on:

 1. tiedottaa ja neuvoa rotuyhdistyksen eri kanavissa (Eurasier Uutiset, kotisivut ja Facebook)
 2. kerätä ja hyödyntää tietoa sekä dokumentoida kerätty tieto (mm. terveyskysely)
 3. seurata rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia.
 4. laatia tavoite- ja toimintaohjelmia ja huolehtia yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja muiden rodun harrastajien, esimerkiksi IFEZ ja ulkomaisten rotuyhdistysten välillä.
 5. jalostustarkastusten järjestäminen
 6. luonnetestin järjestäminen
 7. joukkoterveystarkastustilaisuuden järjestäminen
 8. pentuneuvonta ja jalostukseen liittyvistä asioista tiedottaminen.
 9. pyrkimyksenä on ylläpitää jalostusuroslistaa, jossa julkaistaan jalostuksenohjesäännön (JOS) täyttävien urosten tiedot
 10. jalostusohjesäännön (JOS) täyttävien yhdistelmien tiedottaminen pentuvälitykseen
 11. kuolinsyykartoitus, kuolinsyylomakkeen avulla
 12. IFEZ tietokannan päivittäminen
 13. tuomarikokelaiden ja ulkomuototuomareiden koulutus ja kollegioihin osallistuminen rotujärjestön (SSKY:n) toimeksiannosta

Kennelnimianomukset lähetetään jalostustoimikunnan sähköpostiin liitteineen tai sähköisen omakoirapalvelun kautta. Anomukset käsitellään hallituksen kokouksessa (kesä-, talvi- tai syyspäivien yhteydessä) ja toimitetaan edelleen SSKY ry:hyn hyväksyttäväksi.

» PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma)
» JTO (jalostuksen tavoiteohjelma)
» Jalostussuositukset
» IFEZ-sertifikaatti
» Terveys
» Lomakkeet

Jalostus- ja terveystoimikunta 2024

eurasier.jalostustoimikunta(at)gmail.com

Jalostustoimikunnan yhteystiedot